Etiketa a interakcia

Obsah kurzu:

Nasledujúca osnova zdôrazňuje niektoré kľúčové body výučby tohto kurzu.

  • prvá skúsenosť hostí s vaším hotelom a prvý dojem
  • komunikačné schopnosti (verbálne a neverbálne)
  • sebaprezentácia
  • reč tela a očný kontakt
  • hygiena a starostlivosť o zovňajšok
  • kultúrne povedomie
  • rečová etiketa

Prínos kurzu:

Prínos našich kurzov spočíva v tom, že personál sa naučí nielen základy efektívneho poskytovania služieb, ale zvýši sa aj miera osobnej účasti zamestnancov na fungovaní vášho podniku. Zameriavame sa totiž nielen na pochopenie pracovných postupov, ale aj na tzv. mäkké zručnosti, čo zvyšuje sebavedomie zamestnancov a ich spokojnosť s vlastnou prácou. Vďaka tomu sú ochotnejší ďalej sa vzdelávať a zvyšovať svoju kvalifikáciu v prospech vašej spoločnosti. Výsledkom je nárast predaja a tržieb a v neposlednom rade zníženie fluktuácie zamestnancov, pretože naše kurzy zlepšujú tímovú prácu a budujú dôveru na pracovisku.

International Quality Experiences and Products